smaller font default font larger font

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zebranie z rodzicami niepełnoletnich słuchaczy gimnazjum odbędzie się we wtorek 1 kwietnia o godzinie 18:00. Po...
Więcej…
Konkurs "Reklamujemy bibliotekę szkolną" został rozstrzygnięty! Wygrała Pani Teresa Sońta słuchaczka 4 semestru....
Więcej…
Uprzejmie informujemy że 2 i 3 listopada zajęcia na zawodowych kursach kwalifikacyjnych zostały odwołane.
Więcej…
Uprzejmie informujemy iż 3 listopada 2013r. nię będzie zajęć z Panią I. Gass. Zamiast tych zajęć słuchacze...
Więcej…

Szkoły stacjonarne

W ramach szkół stacjonarnych funkcjonują Liceum Ogólnokształcące (zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 15.10 - 20.20) i Gimnazjum (3 razy w tygodniu w godz. 11.45 - 18.40) 

Szkoły zaoczne

W ramach szkół zaocznych funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące i Liceum Uzupełniające. Zajęcia w szkołach zaocznych odbywają się co 2 weekend w godz. 8.00 - 16.35

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikowane kursy zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jesteś tutaj:

Strona główna Szkoły zaoczne
Szkoły zaoczne PDF Drukuj Email

Pliki do pobrania:

Zasady funkcjonowania systemu zaocznego:

 • Przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen i przyporządkowane jej ogólne kryteria oceniania oraz zasady zapisywania stopni:
  • stopień celujący (skrót literowy: cel, oznaczenie cyfrowe: 6) otrzymuje słuchacz, którego wiadomości i umiejętności wykraczają poza wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji, który poprawnie (bezbłędnie) oraz sprawnie (pewnie i szybko) wykonuje skomplikowane zadania z programu tych zajęć,
  • stopień bardzo dobry (skrót literowy: bdb, oznaczenie cyfrowe: 5) otrzymuje słuchacz, którego wiadomości i umiejętności odpowiadają wymaganiom edukacyjnym z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji, który samodzielnie i bez poważniejszych błędów wykonuje zadania z programu tych zajęć o znacznym stopniu trudności,
  • stopień dobry (skrót literowy: db, oznaczenie cyfrowe: 4) otrzymuje słuchacz, którego wiadomości i umiejętności w stopniu nieznacznym nie odpowiadają wymaganiom edukacyjnym z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji, który z nieznaczną pomocą nauczyciela wykonuje zadania z programu tych zajęć o średnim stopniu trudności,
  • stopień dostateczny (skrót literowy: dst, oznaczenie cyfrowe: 3) otrzymuje słuchacz, którego wiadomości i umiejętności w stopniu znacznym nie odpowiadają wymaganiom edukacyjnym z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji, który ze znaczną pomocą nauczyciela wykonuje jedynie proste zadania z programu tych zajęć,
  • stopień dopuszczający (skrót literowy: dop, oznaczenie cyfrowe: 2) otrzymuje słuchacz, którego wiadomości i umiejętności w stopniu więcej niż znacznym nie odpowiadają wymaganiom edukacyjnym z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji, który z więcej niż znaczną pomocą nauczyciela wykonuje jedynie najprostsze zadania z programu tych zajęć lub wobec którego obniżono wymagania dostosowując je do jego indywidualnych możliwości psychofizycznych zgodnie z § 4,
  • stopień niedostateczny (skrót literowy: ndst, oznaczenie cyfrowe: 1) otrzymuje słuchacz, którego wiadomości i umiejętności nie odpowiadają wymaganiom edukacyjnym z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji w stopniu rażącym, uniemożliwiającym wykonywanie nawet najprostszych zadań z programu tych zajęć z więcej niż znaczną pomocą nauczyciela,
 • Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 • Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające.
 • Praca kontrolna z informatyki lub z technologii informacyjnej ma formę zadania praktycznego.
 • Słuchacze składają prace kontrolne zgodnie z harmonogramem podanym na początku każdego semestru.
 • Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace w ciągu dwóch tygodni, zrecenzować i udostępnić słuchaczom do wglądu.
 • Prace kontrolne przechowywane są w dokumentacji szkolnej przez dwa lata.
 • Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
 • Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
 • W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 8 i 9, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną już uzyskaną.

Egzaminy semestralne:

 • Egzaminy semestralne przeprowadza się na koniec semestru – po zakończeniu zajęć w semestrze, w czasie sesji egzaminacyjnej, której terminarz podaje się do wiadomości słuchaczy co najmniej na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem na tablicy ogłoszeń.
 • Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające.
 • W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną.
 • Słuchacz szkoły zaocznej, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 • Termin dodatkowy, o którym mowa w pkt. 4, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 • W szkole zaocznej egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.
 • Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w pkt.6, ustala się według sześciostopniowej skali.
 • W szkole zaocznej egzamin semestralny z zajęć praktycznych, informatyki i technologii informacyjnej ma formę zadania praktycznego.

Egzaminy poprawkowe:

 • Egzamin poprawkowy może zdawać słuchacz, który uzyskał niedostateczną semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia.
 • Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych z wyłączeniem informatyki i technologii informacyjnej egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.
 • Egzamin poprawkowy z informatyki i technologii informacyjnej zdaje się w formie zadań praktycznych.
 • Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.
 • Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza semestr.

Zwolnienie z egzaminu:

 • Słuchacz szkoły zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 • Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.
Poprawiony: poniedziałek, 17 sierpnia 2015 17:30