22 822 98 95

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie

CKU Nr 2 w Warszawie, Centrum Kształcenia Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Ptak.
 • E-mail: a.ptak(at)cku2.waw.pl
 • Telefon: 22 822 98 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wicedyrektor Szkoły
 • Adres: Szczęśliwicka 50/54, 02-353 Warszawa
 • E-mail: a.ptak(at)cku2.waw.pl
 • Telefon: 22 822 98 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Szczęśliwickiej 50/54. Dojście piesze znajduje się od strony ulicy Szczęśliwickiej.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Warszawa Zachodnia znajduje się w odległości ok. 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych.Najbliższe przejście dla pieszych od ul. Szczęśliwickiej nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 800 m:

 • Bitwy Warszawskiej 1920 r. 04 w kierunku Okęcia – 7, 9, 15;
 • Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03 w kierunku Centrum – 7, 9, 15, 25, 1;
 • Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03 w kierunku Mokotowa – 14;
 • Bitwy Warszawskiej 1920 r. 07 w kierunku Banacha – 1, 14, 25.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100-250 m:

 • Szczęśliwicka 04 w kierunku Dworca Zachodniego – 154, 172, 184;
 • Szczęśliwicka 03 w kierunku pętli Szczęśliwice – 184;
 • Szczęśliwicka 05 w kierunku Centrum/Okęcie/Mokotów – 208, 136, 167, 191, 186, 154, 404
 • Szczęśliwicka 02 w kierunku Wola – 136, 167, 191, 186, 154, 404

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed wejściem do szkoły.

 

Wejście do budynku

 

Wejście do budynku jest oznakowane, znajduje się w głębi ul. Szczęśliwickiej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Przejście do sekretariatu prowadzi po schodach. Pracownik sekretariatu schodzi do osoby z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. W lokalu nie ma wind.  W budynku nie ma WC dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak windy do celów ewakuacyjnych. Budynek został zbudowany w 1965 r., posiada bariery architektoniczne.

 

Aplikacje mobilne

 

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content