22 822 98 95

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.

NIE ZWLEKAJ!  ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ !!!

 

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie /oryginał do wglądu/
  • 1 fotografia /do identyfikatora/
  • 5 zł. /wyrobienie identyfikatora/

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Centrum Kształcenia  Ustawicznego Nr 2 – tel: 22 822 98 95 w. 21/22

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie w sekretariacie szkoły /p.302/.

 

Pliki do pobrania:

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content