22 822 98 95

Polityka prywatności

 1. WSTĘP
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.cku2.waw.pl (dalej: „Serwis”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 50/54, 02-353 Warszawa (dalej: „Administrator”) reprezentowane przez Dyrektora – p. Dariusza Tomczaka. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
   1. adresu korespondencyjnego: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie, Szczęśliwicka 50/54, 02-353 Warszawa;
   2. numeru telefonu: 22 822 98 95;
   3. adresu e-mail: cku@eduwarszawa.pl
  2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) – p. Kamilę Kutyła-Szpindler , z którą można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest p. Agnieszka Falborska.
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  5. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
   1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
   2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
  6. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
 2. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom  usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom  realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.
 1. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe);
  2. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. przenoszenia danych do innego administratora;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  6. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 1. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
  1. dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisu prowadzonych przez Administratora podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności,
  2. dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy – w zakresie  niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy),
  3. dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie numerów telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub właściwej obsługi zgłoszenia;
  2. czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem: cku2.waw.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 1. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 1. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 1. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 1. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
 1. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 1. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej poniżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności serwisu funkcjonującego pod adresem cku2.waw.pl.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron podmiotów trzecich, w tym placówek oświatowych, partnerów, usługodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. Google LLC, Urząd m.st. Warszawy, Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum Informatyczne Edukacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 1. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  1. rozwoju technologii
  2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  3. rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
 1. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
 2. Dokument jest dostępny w Sekretariacie placówki.
 3. Dokument widnieje w wersji elektronicznej, w zakładce RODO pod adresem: cku2.waw.pl
 4. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 1 września 2023 r.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content