22 822 98 95

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

 • Nabór do CKU Nr 2 odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 • Słuchaczem Gimnazjum może zostać osoba, legitymująca się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla młodzieży, przedłożyła wymagane dokumenty i została zakwalifikowana – w ramach limitu wolnych miejsc oraz odrębnych przepisów dotyczących naboru słuchaczy.
 • Do Gimnazjum dla dorosłych można przyjąć również osobę, która ukończyła 15 lat, jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
 • Słuchaczem pozostałych szkół może zostać osoba legitymująca się świadectwem ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacja życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży, przedłożyła wymagane dokumenty i została zakwalifikowana – w ramach limitu wolnych miejsc oraz odrębnych przepisów dotyczących naboru słuchaczy.
 • W przypadku słuchaczy kierowanych do gimnazjum przez OHP, którzy ukończyli 16 lat wymagane jest zaświadczenie o podjęciu nauki zawodu.
 • Warunkiem przyjęcia do CKU Nr 2 jest złożenie podania (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki) oraz oryginału świadectwa ukończenia odpowiedniego semestru:
  • szkoły podstawowej – jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do Gimnazjum;
  • gimnazjum – jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Technikum;
  • zasadniczej szkoły zawodowej – jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do Liceum Uzupełniającego lub Technikum Uzupełniającego.
 • W przypadku semestrów wyższych niż pierwszy CKU Nr 2 występuje do szkoły macierzystej z prośbą o odpis arkusza ocen.
 • Jeżeli pomiędzy zapisem na świadectwie (lub na odpisie arkusza ocen) a wymaganiami programowymi semestru, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie występują różnice programowe, to kandydat zobowiązany jest złożyć egzamin klasyfikacyjny z tych przedmiotów, których dotyczą różnice programowe.
 • Egzamin klasyfikacyjny należy złożyć w następujących terminach:
  • do 30 października w semestrze jesiennym
  • do 31 marca w semestrze wiosennym.

Z języka polskiego, języka obcego i matematyki obowiązuje egzamin w formie pisemnej i ustnej, z pozostałych przedmiotów – tylko ustny.
Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego musi być wpisana do arkusza ocen CKU Nr 2.

 • Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające, że nie ukończył danego semestru w szkole macierzystej może być warunkowo przyjęty na semestr odpowiednio wyższy w CKU Nr 2, jeżeli przedmiot, z którego otrzymał ocenę niedostateczną nie występuje w szkole dla dorosłych, ewentualnie złoży z tego przedmiotu egzamin klasyfikacyjny.
 • Słuchacz, który nie złoży egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z listy słuchaczy decyzją rady pedagogicznej.
 • Słuchaczowi, który podejmuje naukę przed upływem 3 lat od momentu przerwania i powtarza semestr, zalicza się przedmioty nauczania, z których uzyskał ocenę semestralną co najmniej dopuszczającą. Słuchacz może być zwolniony z tych przedmiotów a oceny zostają przepisane na mocy Dz. U. Nr 83 poz. 562 §29 ust.1.
 • Słuchacz, który kształcił się w „starym” systemie nauczania i przerwał naukę musi rozpocząć naukę w „nowym” systemie. W zależności od różnic programowych dyrektor CKU Nr 2 może wyrazić zgodę na przyjęcie słuchacza do semestru wyższego niż pierwszy.
 • Po upływie terminu rekrutacji dyrektor CKU Nr 2 powołuje komisję, której zadaniem jest ponowna weryfikacja dokumentów słuchaczy, którzy zostali przyjęci do CKU.
 • Słuchacze przyjęci do szkoły zaocznej otrzymują indeksy według wzoru ustalonego przez ministra do spraw oświaty.
 • Słuchacz przyjęty do semestru, w którym naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego słuchacz uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, może:
  • uczęszczać na zajęcia z tego języka obcego razem z grupą, do której został przyjęty, wyrównując we własnym zakresie braki programowe w wyznaczonym terminie.
  • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego którego uczył się poprzednio.
 • Dla słuchacza, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu każdego semestru
 • Słuchacz, który otrzyma świadectwo ukończenia szkoły średniej może przystąpić do egzaminów maturalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Aby rozpocząć naukę w naszej szkole należy:

 • zgłosić się do sekretariatu w okresie rekrutacji
 • złożyć podanie na druku CKU 2  podanie do szkoły
 • złożyć świadectwo ostatniej ukończonej szkoły
 • złożyć trzy fotografie (38 mm x 52 mm)

 

Do pobrania:

 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami

Skip to content